Sporazumi o saradnji

Primarni cilj osnivanja Visoke tehničke škole (1959. godine), a potom Metalurškog fakulteta (1961. godine) u Zenici je bio obrazovanje metalurških inžinjera za potrebe Željezare Zenica, koja je krajem 50-tih i početkom 60- tih prošlog vijeka započela intenzivan razvoj svojih kapaciteta i zaokruživala proces integralne proizvodnje.

Fakultet svoj naučnoistraživački i stručni rad u ovom periodu usmjerava na rješavanje kompleksnih pitanja tehnoloških procesa integralne proizvodnje i na osvajanje proizvodnje novih vrsta čelika kao i poboljšanje svojstava postojećeg asortimana. Bitna karakteristika ovog perioda je vrlo snažna sprega u naučno istraživačkom radu Fakulteta i Metalurškog instituta „Hasan Brkić", danas „Kemal Kapetanović" i Željezare "Zenica". Ova intenzivna saradnja se nastavila i u periodu od 1981. do 1992. godine.

Osim saradnje sa željezarom Zenica, u ovom periodu Fakultet je imao značajnu saradnju i sa drugim privrednim subjektima kao što su: UNIS, FAMOS, Energoinvest, Soko, Bratstvo, Premiz, Željezara Ilijaš, Metalorad, Žica Sarajevo, Tvornica glinice „Birač", Vatrostalna, Strolit, Novi život, i dr.

Ratni period je pokidao i trougao: Željezara Zenica, Metalurški institut, Fakultet, osiromašio Fakultet prije svega istraživačkim kapacitetima, a teška privredna situacija je značajno umanjila mogućnosti finansiranja svih oblika naučno istraživačkog rada. U periodu od 1992. do 1995. godine naučna i stručna djelatnost Fakulteta svedena je na angažman ekspertnih usluga nekolicine nastavnika. Obnovom privrednih i društvenih tokova u poslijeratnom periodu nastavnici Fakulteta obnavljaju naučno istraživačku djelatnost i adaptiraju je na nova razvojna područja.

Obnovljeni su i potpisani Protokoli ili Sporazumi o Naučno-tehničkoj saradnji sa pojedinim kompanijama, kao što sa:

   • Sporazum o Naučno-tehničkoj saradnji sa ArcelorMittal Zenica,d,o.o.
   • Cimos TDM Casting, d.o.o. Zenica, Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji
   • Sporazum o Poslovno-tehničkoj saradnji sa „Jelšingrad livar livnica čelika AD Banjaluka"

Vrlo važan oblik saradnje sa privrednim subjektima koji postoji od osnivanja fakulteta i danas se uspješno realizuje je ljetnja praksa naših studenata. Prema Nastavnom planu i programu studenti treće godine svih odsjeka, po završetku šestog semestra su dužni obaviti industrijsku praksu u trajanju od četiri sedmice. Naši studenti su do sada imali priliku obaviti praksu u: u CIMOSu, ArcelorMittalu, Livnici Jelšingrad, Cementari Kakanj, JP "Vodovod i kanalizacija", ALMY Zenica, Saraj Komerc Gornji Vakuf, Termomatik, Termoziegel "NIGMA" Busovača, Metalurški institut "Kemal Kapetanović".

Pored ovih privrednih subjekata, u 2010. godini studenti će praksu raditi i u JU Apoteka "Zdravlje" i ZIMu Zenica.

Međunarodna saradnja

Institucionalni i kadrovski razvoj Fakulteta i intenzivan razvoj i afirmacija Željezare Zenica pokrenuli su dinamičan proces međunarodne razmjene naučnog i nastavnog kadra Fakulteta, koji je kroz različite vidove specijalističkog obrazovanja i usavršavanja dalje razvijao i afirmisao naučno istraživački i stručni rad Fakulteta. Učešće na međunarodnim naučnim skupovima kao jedan od vidova naučnog i stručnog rada je započelo 1971. godine na Međunarodnom savjetovanju teških kovačnica u Parizu.

Nastavlja se intenzivna međunarodna saradnja Fakulteta sa sličnim visokoškolskim i naučnim institucijama u svijetu i prezentacija rezultata istraživanja na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, kao što je jednomjesečni studijski boravak profesora Fakulteta u Njemačkoj putem CDG-Carl Duisburg Gesellschaft tokom 1991. sa ciljem upoznavanja dostignuća u oblasti uštede energije i zaštite životne sredine u metalurgiji i učešće na Prvom međuanrodnom simpozijumu o metalurgiji održanom tokom 1991. godine u Iranu.

Poslije 1995. godine Fakultet ponovo obnavlja veze sa naučno obrazovnim institucijama, prije svega sa Fakultetom za prirodne nauke i tehniku Univerziteta u Ljubljani, sa Institutom za hemijsku tehnologiju, odsjeka za staklo i keramiku iz Praga, Češka Republika, sa Institutom za kamen i rude Tehničkog instituta Univerziteta u Klaustalu i Institutom za industrijske peći i toplotehniku Visoke tehničke škole Univerziteta u Ahenu.

U okviru pomoći visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini DAAD je započeo program SUR-PLACE za BiH. Ovaj program u okviru međuniverzitetske saradnje između BiH i Njemačke obuhvatao je mogućnosti za finansiranje sljedećih aktivnosti:

   • Pomoć apsolventima i magistrantima u pripremi diplomskih, odnosno magistarskih radova, kao i njihov boravak do 3 mjeseca na izabranom njemačkom institutu.
   • Boravak od jedne sedmice bosansko-hercegovačkih profesora u Njemačkoj ili njemačkih profesora u BiH radi koordiniranja zajedničkog rada

Naš Fakultet, zahvaljujući ovom programu, je započeo saradnju sa Institutom za čelike u Aachenu (SRNJ) - IEHK (Institut fur Eisenhuttenkunde) 1999. godine. Do 2008. je realizovano pet posjeta profesora i šest boravaka studenata na IEHK, kao i posjeta akademskog direktora Goetz Hessling-a našem Fakultetu. U okviru ove saradnje, koju je finansirao DAAD, studenti su uradili i pripremili praktične dijelove svojih diplomskih i magistarskih radova, a rezultat ove saradnje je i realizacija jedne doktorske disertacije.

Potpisani su i novi sporazumi i protokoli o saradnji sa: Kamen Sirač, d.d., Sirač Hrvatska, Protokol o suradnji sa Metalurškim fakultetom Sisak Sveučilište Zagreb, Sporazum o Naučno-tehničkoj saradnji sa Strojarskim fakultetom Slavonski Brod, Sveučilište Osijek, Sporazum o Naučno-tehničkoj saradnji sa Tehničkim fakultetom u Boru, Univerzitet u Beogradu, Sporazum o Naučno-tehničkoj saradnji sa Metalurško tehnološkim fakultetom u Podgorici Univerzitet Crna Gora.

U ovoj godini Fakultet je u saradnji sa Tehnološko metalurškim fakultetom, Univerziteta "Kiril i Metodije" u Skoplju i kompanijom Bomex Refractory Pehčevo omogućio da tri studenta odsjeka Nemetalni materijali rade ljetnju praksu u ovoj kompaniji zajedno sa svojim kolegama iz Skoplja i Novog Sada.

Lokacija

 

Univerzitet u Zenici

UNZELOGO
Fakultetska 3, 72000 Zenica

Tel: (+387 32) 444 420, 444 421
Fax: (+387 32) 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com