Opšte informacije

Studij na Fakultetu za metalurgiju i materijale je organizovan po principu 4 1 3.  Prvi ciklus studija traje osam semestara. Izborne predmete studenti mogu birati u sedmom i osmom semestru zavisno o njihovim afinitetima prema određenim oblastima koje se izučavaju u okviru studijskih grupa. Studenti u osmom semestru moraju izraditi diplomski rad i isti odbraniti. Minimalan broj ECTS bodova na I ciklusu studija je 240.


Prvi ciklus studija u skladu sa Bolonjskim principima je počeo u akademskoj 2005/2006. godini i u akademskoj 2008/2009. godini. Ovaj nastavni plan i program je nakon četiri godine  u skladu sa članom 3. stav 1 tačka 1. i članom 5. stav 1. tačka 1 Okvirnog Zakona o visokom obrazovanju u BiH (Sl. glasnik BiH, br. 59/97) člana 40. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona, br. 5/05), članova 57. do 65. Pravila Univerziteta u Zenici i odredbama Odluke o standardima i normativima za oblast visokog obrazovanja u FBiH (Sl. novine FBiH, br.48/08), revidiran. Na 06. sjednici NNV je donijelo odluku o imenovanju Radne grupe za reviziju nastavnog plana i programa I ciklusa studija.  Zadatak Radne grupe je bio da izvrši analizu implementacije tekućeg nastavnog plana i programa i predloži korekcije uočenih nedostataka, što je rezultiralo novim Nastavnim planom i programom po kojem će se studenti obrazovati od ak. 2009/10. godine. Nastavni plan i program je usvojio Senat Univerziteta i Osnivač.


Po novom nastavnom planu i programu studije se organizuje za tri odsjeka i dva smjera

Odsjek Smjer Zvanje
Metalurgija   Diplomirani inžinjer metalurgije
Materijali Za metalne materijale Diplomirani inžinjer - smjer za metalne materijale
Za nemetalne materijale Diplomirani inžinjer - smjer za nemetalne materijale
Odsjek za hemijsko inžinjerstvo   Diplomirani inžinjer hemijske tehnologije

 

Nastavni plan i program      

Nastavnički tim 

Odsjeci

ODSJEK ZA METALURGIJU

Na odsjeku za metalurgiju studenti se osposobljavaju za četiri stručna usmjerenja:

   • metalurgija gvožđa i čelika
   • ljevarstva
   • metalurgija neželjeznih metala
   • plastična prerada metala

koja su definisana kroz izbor odgovarajućeg modula, odnosno stručnih predmeta iz oblasti metalurgije (gvožđa, čelika, neželjeznih metala, ljevarstva), oblasti industrijskih peći i goriva i oblasti plastične prerade i termičke obrada metala.

Nastavni plan i program za ove stručne predmete je prilagođen tako da budući inženjeri ovladaju potrebnim teoretskim i praktičnim znanjem iz navedenih oblasti. Pored teoretskog dijela, većina predmeta ima računske i laboratorijske vježbe, kao i praktikum. Teoretski dio nastave i računske vježbe izvode se na Fakultetu, dok se jedan dio praktikuma  izvodi na Metalurškom institutu i u industrijskim pogonima.

Studenti su obavezni obaviti stručnu praksu u trajanju od četiri sedmice. Stručna praksa se izvodi u industrijskim pogonima ili naučno-istraživačkim centrima.

Nastavno-naučni proces na ovom odsjeku  je organizovan putem katedri i to:

   • Katedra za metalurgiju neželjeznih metala i ljevarstvo,
   • Katedra za plastičnu preradu i
   • Katedra za gvožđe i čelik


Diplomant Fakulteta nakon odbranjenog diplomskog rada stiče zvanje: Diplomirani inženjer metalurgije.

Sa zvanjem  diplomiranog inženjera metalurgije moguća su zaposlenja u:

   • željezarama za proizvodnju i preradu gvožđa i čelika,
   • livnicama sivog liva, čelika i obojenih metala,
   • mašinskoj industriji,
   • fabrikama za proizvodnju i preradu neželjeznih metala (aluminijuma, silicijuma, bakra, cinka, olova itd.),
   • tehničkim zavodima za standardizaciju,
   • istraživačkim centrima iz ovih oblasti itd.

 

ODSJEK MATERIJALI
Odsjek materijali obrazuje inžinjerski kadar koji ima svoje mjesto u mnogim industrijskim granama, jer dizajniranje novog proizvoda ili tehnologije je timski rad stručnjaka različitih oblasti i u tom timu inžinjer materijala djeluje kao spona između drugih tehničkih disciplina. 

Naučno nastavni proces se odvija preko Katedre za metalne i Katedre za nemetalne materijale. Inžinjeri materijala su direktno uključneni u rješavanju problema kao što su trajnost proizvoda, troškovi proizvodnje, pouzdanost, odgovornost, utjecaj na okolinu, jer su svi ovi faktori povezani sa izborom materijala. Pri izboru materijala za neki proizvod moraju se prvo jasno razumjeti funkcionalni zahtjevi za svaku njegovu komponentu. Prema tome, razumijevanje odnosa sirovina - proizvodnja - svojstva materijala, ispitivanje materijala i sposobnost preciznog mjerenja relevantnih svojstava materijala su glavni aspekti znanja inžinjera  materijala.

Studenti koji se opredijele za smjer Metalni materijali  su kadar potreban na kontroli kvaliteta proizvoda u željezarama, u mašinskoj industriji na projektovanju metala, zaštiti metala, u elektro i elektronskoj industriji na primjeni specijalnih metalnih materijala.

Studenti koji se opredijele za smjer Nemetalni materijali se osposobljavaju za obavljanje slijedećih poslova

   • tehnolog u pripremi sirovine, preradi i proizvodnji nemetalnih materijala ,
   • rukovodilac ulazne i izlazne kontrole u tvornicama nemetala,
   • rukovodilac ili stručni izvršilac ispitivačkih poslova u zavodima i institutima za ispitivanje nemetalnih materijala,
   • menadžer za tehničko-komercijalni sektor firmi koje se bave proizvodnjom i/ili prodajom nemetalnih materijala,
   • savjetnik u tvorničkim odjelima za razvoj, itd.

Diplomirani inžinjeri materijala be obzira na usmjerenje su, također, dragocjeni saradnici u mnogim drugim, često vrlo specijaliziranim područjima rada, na primjer u tehničkim zavodima za standardizaciju, u industriji vatrostalnih materijala, u inžinjerskim biroima, u osiguravajućim društvima, u trgovini i u obrazovanju i nauci.

ODSJEK ZA HEMIJSKO INŽENJERSTVO

Hemija je jezgra moderne nauke, tehnologije i medicine. Naučna dostignuća hemijski inžinjeri pretvaraju u tržišne proizvode. Ako se odlučite i završite Odsjek za hemijsko inžinjerstvo Vaše zapošljavanje moći će biti u najrazličitijim djelatnostima kao što su:

   • temeljna i primijenjena istraživanja,
   • laboratorijska ispitivanja u zdravstvenim i faramceutskim ustanovama,
   • tehnička kontrola i pogoni raznih industrijskih subjekata (metalurgije, poljoprivrede, veterinarstva, prehrambene tehnologije, farmaceutske, naftne, drvne i kožne industrije, proizvodnje papira, industrije građevinskih materijala itd.),
   • u obrazovanju i nauci,
   • u administrativnim i vladinim institucijama,
   • u specijalizovanim područjima rada (npr. u tehničkim zavodima za standardizaciju, u osiguravajućim društvima, u inžinjerskim biroima, u umjetničkim radionicama).

Lokacija

 

Univerzitet u Zenici

UNZELOGO
Fakultetska 3, 72000 Zenica

Tel: (+387 32) 444 420, 444 421
Fax: (+387 32) 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com